قباد
تخفیف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

قباد

هر کیلو گرم 128,500 تومان

هر کیلو گرم 109,250 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

 باراکودا ( چنگو )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

باراکودا ( چنگو )

هر کیلوگرم 87,750 تومان

هر کیلوگرم 78,970 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

ماهی حلوا سفید آنلاین ماهی

ماهی حلوا سفید

هر کیلوگرم 255,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر بندر ( سارم )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 81,500 تومان

هر کیلوگرم 69,275 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

طوطی ماهی
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

طوطی ماهی

هر کیلوگرم 102,000 تومان

هر کیلوگرم 91,800 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

تن tuna fish
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

تن tuna fish

هر کیلوگرم 75,250 تومان

هر کیلوگرم 63,950 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

حلوا سیاه
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

حلوا سیاه

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 106,600 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

راشگو
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

راشگو

هر کیلوگرم 194,000 تومان

هر کیلوگرم 164,900 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سرخو
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سرخو

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 122,400 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سنگسر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سنگسر

هر کیلوگرم 119,000 تومان

هر کیلوگرم 101,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سی بریم (  شانک )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سی بریم ( شانک )

هر کیلوگرم 112,750 تومان

هر کیلوگرم 95,800 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شوریده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شوریده

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 122,400 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شیر

هر کیلوگرم 175,250 تومان

هر کیلوگرم 148,900 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

هامور
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

هامور

هر کیلوگرم 137,500 تومان

هر کیلوگرم 116,700 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سکن آنلاین ماهی

سکن

هر کیلوگرم 104,300 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

صبیتی
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

صبیتی

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 106,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

ماهی باراکودا (چنگو) فیله شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

ماهی باراکودا (چنگو) فیله شده

هر کیلوگرم 131,500 تومان

هر کیلوگرم 111,750 تومان

تومان

Barracoda fillet

فیله ماهی تن
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

فیله ماهی تن

هر کیلوگرم 95,000 تومان

هر کیلوگرم 85,500 تومان

تومان

Mackerel fillet

فیله ماهی سکن
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

فیله ماهی سکن

هر کیلوگرم 184,000 تومان

هر کیلوگرم 156,400 تومان

تومان

Black salmon-Cobia fillet

ماهی سرخو تازه  و فیله شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

ماهی سرخو تازه و فیله شده

هر کیلوگرم 222,000 تومان

هر کیلوگرم 199,800 تومان

تومان

red snapper fillet

ماهی شیر بندر ( سارم )  فیله شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

ماهی شیر بندر ( سارم ) فیله شده

هر کیلوگرم 110,000 تومان

هر کیلوگرم 93,500 تومان

تومان

Talang Queenfish fillet

ماهی شیر فیله شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

ماهی شیر فیله شده

هر کیلوگرم 234,900 تومان

هر کیلوگرم 211,400 تومان

تومان

narrow-barred Spanish mackerel fillet

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده

هر کیلوگرم 177,400 تومان

هر کیلوگرم 160,000 تومان

تومان

flounder fillet

ماهی مقوا   فیله شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

ماهی مقوا فیله شده

هر کیلوگرم 163,000 تومان

هر کیلوگرم 146,700 تومان

تومان

Indian threadfish

استیک ماهی باراکودا (چنگو)
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

استیک ماهی باراکودا (چنگو)

هر کیلوگرم 95,500 تومان

هر کیلوگرم 85,900 تومان

تومان

Barracoda steak

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 99,000 تومان

هر کیلوگرم 89,000 تومان

تومان

Talang Queenfish steak

استیک ماهی قباد
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

استیک ماهی قباد

هر کیلوگرم 151,700 تومان

هر کیلوگرم 133,500 تومان

تومان

indo-pacific king mackerel steak

استیک ماهی تن
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

استیک ماهی تن

هر کیلوگرم 88,000 تومان

هر کیلوگرم 79,000 تومان

تومان

Mackerel steak

استیک ماهی سکن
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

استیک ماهی سکن

هر کیلوگرم 149,000 تومان

هر کیلوگرم 134,000 تومان

تومان

Black salmon-Cobia steak

استیک ماهی شیر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

استیک ماهی شیر

هر کیلوگرم 213,500 تومان

هر کیلوگرم 181,500 تومان

تومان

Narow-barred spanish mackerel steak

شاه میگو پاک شده آنلاین ماهی

شاه میگو پاک شده

هر کیلوگرم تومان

تومان

shrimp king size / head less

شاه میگو با سر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شاه میگو با سر

هر کیلوگرم 277,500 تومان

هر کیلوگرم 245,000 تومان

تومان

shrimp king size / head on

میگو سایز متوسط  پاک شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

میگو سایز متوسط پاک شده

هر کیلوگرم 194,000 تومان

هر کیلوگرم 174,600 تومان

تومان

shrimp jumbo size / head less

میگو سایز متوسط  با سر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

میگو سایز متوسط با سر

هر کیلوگرم 132,000 تومان

هر کیلوگرم 120,000 تومان

تومان

shrimp jumbo size / head on

میگو سایز کوچک  پاک شده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

میگو سایز کوچک پاک شده

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 134,000 تومان

تومان

shrimp small size / head less

میگو سایز کوچک با سر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

میگو سایز کوچک با سر

هر کیلوگرم 98,000 تومان

هر کیلوگرم 88,000 تومان

تومان

shrimp small size / head on

لابستر آنلاین ماهی

لابستر

هر کیلو گرم 210,000 تومان

تومان

Lobster

سالمون نروژی تازه
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سالمون نروژی تازه

هر کیلوگرم 295,000 تومان

هر کیلوگرم 250,750 تومان

تومان

تازه

قزل آلای شکم خالی آنلاین ماهی

قزل آلای شکم خالی

هر کیلوگرم تومان

تومان

تازه

قزل آلای فیله شده آنلاین ماهی

قزل آلای فیله شده

هر کیلوگرم تومان

تومان

تازه

ادویه مدیترانه ای آنلاین ماهی

ادویه مدیترانه ای

هر بسته 18,000 تومان

تومان

معطر

ادویه هندی آنلاین ماهی

ادویه هندی

هر بسته 18,000 تومان

تومان

معطر

ادویه کامبی آنلاین ماهی

ادویه کامبی

هر بسته 18,000 تومان

تومان

معطر

ادویه تند و چیلی آنلاین ماهی

ادویه تند و چیلی

هر بسته 20,000 تومان

تومان

تند آتشی

ادویه اسپایسی آنلاین ماهی

ادویه اسپایسی

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو

ادویه پاپریکا آنلاین ماهی

ادویه پاپریکا

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو

ادویه ویرجینیا آنلاین ماهی

ادویه ویرجینیا

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو

ادویه  چیلی آنلاین ماهی

ادویه چیلی

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو