قباد
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

قباد

هر کیلو گرم 128,500 تومان

هر کیلو گرم 111,775 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

 باراکودا ( چنگو )
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

باراکودا ( چنگو )

هر کیلوگرم 87,750 تومان

هر کیلوگرم 79,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

ماهی حلوا سفید آنلاین ماهی

ماهی حلوا سفید

هر کیلوگرم 255,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر بندر ( سارم )
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 81,500 تومان

هر کیلوگرم 73,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

طوطی ماهی
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

طوطی ماهی

هر کیلوگرم 102,000 تومان

هر کیلوگرم 91,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

تن tuna fish
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

تن tuna fish

هر کیلوگرم 75,250 تومان

هر کیلوگرم 67,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

حلوا سیاه
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

حلوا سیاه

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 113,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

راشگو
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

راشگو

هر کیلوگرم 194,000 تومان

هر کیلوگرم 174,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سرخو
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سرخو

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 129,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سنگسر
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سنگسر

هر کیلوگرم 119,000 تومان

هر کیلوگرم 107,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سی بریم (  شانک )
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سی بریم ( شانک )

هر کیلوگرم 112,750 تومان

هر کیلوگرم 101,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شوریده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

شوریده

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 129,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

شیر

هر کیلوگرم 175,250 تومان

هر کیلوگرم 157,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

هامور
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

هامور

هر کیلوگرم 137,500 تومان

هر کیلوگرم 123,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سکن
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سکن

هر کیلوگرم 122,750 تومان

هر کیلوگرم 110,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

صبیتی
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

صبیتی

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 112,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

ماهی باراکودا (چنگو) فیله شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

ماهی باراکودا (چنگو) فیله شده

هر کیلوگرم 131,500 تومان

هر کیلوگرم 118,000 تومان

تومان

Barracoda fillet

فیله ماهی تن
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

فیله ماهی تن

هر کیلوگرم 95,000 تومان

هر کیلوگرم 85,500 تومان

تومان

Mackerel fillet

فیله ماهی سکن
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

فیله ماهی سکن

هر کیلوگرم 184,000 تومان

هر کیلوگرم 165,500 تومان

تومان

Black salmon-Cobia fillet

ماهی سرخو تازه  و فیله شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

ماهی سرخو تازه و فیله شده

هر کیلوگرم 222,000 تومان

هر کیلوگرم 199,500 تومان

تومان

red snapper fillet

ماهی شیر بندر ( سارم )  فیله شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

ماهی شیر بندر ( سارم ) فیله شده

هر کیلوگرم 110,000 تومان

هر کیلوگرم 99,000 تومان

تومان

Talang Queenfish fillet

ماهی شیر فیله شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

ماهی شیر فیله شده

هر کیلوگرم 234,900 تومان

هر کیلوگرم 211,000 تومان

تومان

narrow-barred Spanish mackerel fillet

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده

هر کیلوگرم 177,400 تومان

هر کیلوگرم 159,500 تومان

تومان

flounder fillet

ماهی مقوا   فیله شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

ماهی مقوا فیله شده

هر کیلوگرم 163,000 تومان

هر کیلوگرم 146,500 تومان

تومان

Indian threadfish

استیک ماهی باراکودا (چنگو)
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

استیک ماهی باراکودا (چنگو)

هر کیلوگرم 95,500 تومان

هر کیلوگرم 86,000 تومان

تومان

Barracoda steak

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 99,000 تومان

هر کیلوگرم 89,000 تومان

تومان

Talang Queenfish steak

استیک ماهی قباد
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

استیک ماهی قباد

هر کیلوگرم 151,700 تومان

هر کیلوگرم 136,500 تومان

تومان

indo-pacific king mackerel steak

استیک ماهی تن
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

استیک ماهی تن

هر کیلوگرم 88,000 تومان

هر کیلوگرم 79,000 تومان

تومان

Mackerel steak

استیک ماهی سکن
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

استیک ماهی سکن

هر کیلوگرم 149,000 تومان

هر کیلوگرم 134,000 تومان

تومان

Black salmon-Cobia steak

استیک ماهی شیر
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

استیک ماهی شیر

هر کیلوگرم 213,500 تومان

هر کیلوگرم 192,000 تومان

تومان

Narow-barred spanish mackerel steak

شاه میگو پاک شده آنلاین ماهی

شاه میگو پاک شده

هر کیلوگرم تومان

تومان

shrimp king size / head less

شاه میگو با سر
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

شاه میگو با سر

هر کیلوگرم 277,500 تومان

هر کیلوگرم 249,000 تومان

تومان

shrimp king size / head on

میگو سایز متوسط  پاک شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

میگو سایز متوسط پاک شده

هر کیلوگرم 194,000 تومان

هر کیلوگرم 174,500 تومان

تومان

shrimp jumbo size / head less

میگو سایز متوسط  با سر
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

میگو سایز متوسط با سر

هر کیلوگرم 132,000 تومان

هر کیلوگرم 118,500 تومان

تومان

shrimp jumbo size / head on

میگو سایز کوچک  پاک شده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

میگو سایز کوچک پاک شده

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 129,500 تومان

تومان

shrimp small size / head less

میگو سایز کوچک با سر
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

میگو سایز کوچک با سر

هر کیلوگرم 98,000 تومان

هر کیلوگرم 88,000 تومان

تومان

shrimp small size / head on

لابستر آنلاین ماهی

لابستر

هر کیلو گرم 210,000 تومان

تومان

Lobster

سالمون نروژی تازه
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سالمون نروژی تازه

هر کیلوگرم 295,000 تومان

هر کیلوگرم 265,500 تومان

تومان

تازه

قزل آلای شکم خالی آنلاین ماهی

قزل آلای شکم خالی

هر کیلوگرم تومان

تومان

تازه

قزل آلای فیله شده آنلاین ماهی

قزل آلای فیله شده

هر کیلوگرم تومان

تومان

تازه

ادویه مدیترانه ای آنلاین ماهی

ادویه مدیترانه ای

هر بسته 18,000 تومان

تومان

معطر

ادویه هندی آنلاین ماهی

ادویه هندی

هر بسته 18,000 تومان

تومان

معطر

ادویه کامبی آنلاین ماهی

ادویه کامبی

هر بسته 18,000 تومان

تومان

معطر

ادویه تند و چیلی آنلاین ماهی

ادویه تند و چیلی

هر بسته 20,000 تومان

تومان

تند آتشی

ادویه اسپایسی آنلاین ماهی

ادویه اسپایسی

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو

ادویه پاپریکا آنلاین ماهی

ادویه پاپریکا

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو

ادویه ویرجینیا آنلاین ماهی

ادویه ویرجینیا

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو

ادویه  چیلی آنلاین ماهی

ادویه چیلی

هر بسته 20,000 تومان

تومان

دکوراتیو