سالمون نروژی تازه آنلاین ماهی

سالمون نروژی تازه

هر کیلوگرم 245,000 تومان

تومان

تازه