قزل آلای شکم خالی آنلاین ماهی

قزل آلای شکم خالی

هر کیلوگرم 57,250 تومان

تومان

تازه

قزل آلای فیله شده آنلاین ماهی

قزل آلای فیله شده

هر کیلوگرم 64,400 تومان

تومان

تازه