قزل آلای شکم خالی آنلاین ماهی

قزل آلای شکم خالی

هر کیلوگرم 59,750 تومان

تومان

تازه

قزل آلای فیله شده آنلاین ماهی

قزل آلای فیله شده

هر کیلوگرم 67,500 تومان

تومان

تازه