فیله ماهی تن طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی تن طعم دار ویژه

هر بسته 121,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی سارم طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی سارم طعم دار ویژه

هر بسته 134,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی قزل سالمون ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی قزل سالمون ویژه

هر بسته 154,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله قزل سالمون طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله قزل سالمون طعم دار ویژه

هر بسته 174,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی کپور طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی کپور طعم دار ویژه

هر بسته 135,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی سفید پرورشی طعم دار آنلاین ماهی

فیله ماهی سفید پرورشی طعم دار

هر بسته 138,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ