قباد
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

قباد

هر کیلو گرم 128,500 تومان

هر کیلو گرم 111,775 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

 باراکودا ( چنگو )
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

باراکودا ( چنگو )

هر کیلوگرم 87,750 تومان

هر کیلوگرم 79,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

ماهی حلوا سفید آنلاین ماهی

ماهی حلوا سفید

هر کیلوگرم 255,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر بندر ( سارم )
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 81,500 تومان

هر کیلوگرم 73,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

طوطی ماهی
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

طوطی ماهی

هر کیلوگرم 102,000 تومان

هر کیلوگرم 91,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

تن tuna fish
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

تن tuna fish

هر کیلوگرم 75,250 تومان

هر کیلوگرم 67,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

حلوا سیاه
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

حلوا سیاه

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 113,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

راشگو
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

راشگو

هر کیلوگرم 194,000 تومان

هر کیلوگرم 174,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سرخو
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سرخو

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 129,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سنگسر
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سنگسر

هر کیلوگرم 119,000 تومان

هر کیلوگرم 107,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سی بریم (  شانک )
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سی بریم ( شانک )

هر کیلوگرم 112,750 تومان

هر کیلوگرم 101,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شوریده
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

شوریده

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 129,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

شیر

هر کیلوگرم 175,250 تومان

هر کیلوگرم 157,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

هامور
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

هامور

هر کیلوگرم 137,500 تومان

هر کیلوگرم 123,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سکن
تخفبف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

سکن

هر کیلوگرم 122,750 تومان

هر کیلوگرم 110,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

صبیتی
تخفیف ویژه روز مادر
آنلاین ماهی

صبیتی

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 112,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)