قباد
تخفیف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

قباد

هر کیلو گرم 128,500 تومان

هر کیلو گرم 109,250 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

 باراکودا ( چنگو )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

باراکودا ( چنگو )

هر کیلوگرم 87,750 تومان

هر کیلوگرم 78,970 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

ماهی حلوا سفید آنلاین ماهی

ماهی حلوا سفید

هر کیلوگرم 255,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر بندر ( سارم )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 81,500 تومان

هر کیلوگرم 69,275 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

طوطی ماهی
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

طوطی ماهی

هر کیلوگرم 102,000 تومان

هر کیلوگرم 91,800 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

تن tuna fish
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

تن tuna fish

هر کیلوگرم 75,250 تومان

هر کیلوگرم 63,950 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

حلوا سیاه
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

حلوا سیاه

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 106,600 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

راشگو
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

راشگو

هر کیلوگرم 194,000 تومان

هر کیلوگرم 164,900 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سرخو
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سرخو

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 122,400 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سنگسر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سنگسر

هر کیلوگرم 119,000 تومان

هر کیلوگرم 101,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سی بریم (  شانک )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سی بریم ( شانک )

هر کیلوگرم 112,750 تومان

هر کیلوگرم 95,800 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شوریده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شوریده

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 122,400 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شیر

هر کیلوگرم 175,250 تومان

هر کیلوگرم 148,900 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

هامور
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

هامور

هر کیلوگرم 137,500 تومان

هر کیلوگرم 116,700 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سکن آنلاین ماهی

سکن

هر کیلوگرم 104,300 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

صبیتی
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

صبیتی

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 106,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)